Registrera dig för F-Skatt

Beställ på mindre än 5 minuter.
Vi levererar ansökan till dig samma dag!
Endast 1995 + moms.

  • Rekordsnabb registrering
  • Låg preliminärskatt första året
  • Ärendehandläggning hos Skatteverket
  • Uppstartssamtal med rådgivare

Fyll i dina uppgifter

Har du ett bolag registrerat idag?

Moms vid utrikeshandel med tjänster inom EU

Vi har i en tidigare artikel här på fskatt.se gått igenom vad som gäller för moms vid utrikes varuhandel och nu har turen kommit till tjänster.

Huvudregeln vid tjänstehandel inom EU är att moms ska betalas där tjänsten omsätts. Detta gör att momsfrågan inom tjänstehandel är betydligt mer komplicerad än vid varuhandel eftersom tjänster till sin natur omsätts på ett annat sätt än varor. Nedan går vi igenom olika scenarion och hur de behandlas ur ett momsperspektiv. Det som är viktigt att veta är att detta lagrum är komplicerat med många undantag och specialregler varför direktkontakt med Skatteverket starkt rekommenderas vid tjänsteförsäljning till annat EU-land. Att göra felaktigt momsuttag vid tjänsteförsäljning kan ha allvarliga ekonomiska konsekvenser för den enskilde företagaren så det är mycket viktigt att kontroll med Skatteverket sker, särskilt vid komplicerade upplägg.
Är köparen en beskattningsbar eller ej beskattningsbar person?


Det första du behöver avgöra är om din köpare är en så kallad beskattningsbar person. Med beskattningsbar person menas i detta sammanhang inte bara köpare som är momsregistrerade utan även alla som bedriver ekonomisk verksamhet det vill säga även personer eller verksamheter som av ena eller andra anledningen är undantagna från momsplikt i sitt hemland exempelvis på grund av lokala regler för undantag för momsplikt. En tumregel är att alla juridiska personer (till exempel aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar, kommuner, myndigheter etc.) samt alla fysiska personer som kan åberopa ett giltigt momsregistreringsnummer. Men även fysiska personer som inte är momsregistrerade kan omfattas om de bedriver ekonomisk verksamhet och inköpet har med sagda verksamhet att göra. Övriga köpare, oftast privatkonsumenter, anses som icke beskattningsbara. Att kunna avgöra detta är viktigt eftersom momsproceduren skiljer mellan beskattningsbara och icke beskattningsbara köpare.

Exempel 1: Ett företag i Sverige säljer tjänster till en kommun i Danmark. Eftersom kommunen är en juridisk person så ska uttag av Svensk moms ej ske.

Exempel 2: Ett företag i Sverige säljer en tjänst till ett brittiskt bolag med filial i sverige. Efter kontroll visar det sig att det brittiska bolaget ej bedriver verksamhet i Storbritannien utan endast via den svenska filialen. Eftersom köparen då är beskattningsbar i Sverige så ska uttag av svensk moms ske med tillämplig momssats.

Exempel 3: Ett företag Sverige säljer en tjänst till en fysisk person som uppger ett giltigt momsregistreringsnummer. Efter kontroll framstår det som sannolikt att det rör sig om ett inköp relaterat till personens verksamhet. Svensk moms ska ej tas ut.

Exempel 4: Ett företag i Sverige säljer en tjänst till en fysisk person som förvisso uppger ett giltigt momsregistreringsnummer men vid kontroll framstår det som uppenbart att det rör sig om ett privat inköp. I detta fall ska uttag av Svensk moms ske med tillämplig momssats.


Försäljning till beskattningsbar person - huvudregel


Vid försäljning av tjänst eller tjänster till beskattningsbar person är huvudregeln att tjänsten anses omsatt i det land där personen har sin hemvist och ska därför beskattas där varpå uttag av Svensk moms ej ska ske. För att avgöra om köparen är beskattningsbar eller ej så ska du dels bedöma huruvida denna gör inköpet som ett led i sin verksamhet samt var denne har sitt säte eller fasta etableringsställe. Om köparen har flera etableringsställen ska du avgöra vilket ställe som anses stå för inköpet.Försäljning till icke beskattningsbar person - huvudregel


I det fall där köparen av tjänsten eller tjänsterna är en icke beskattningsbar person exempelvis vanliga konsumenter så är huvudregeln att tjänsten anses omsatt och beskattningsbar i det land där säljaren finns oavsett var köparen befinner sig. I detta fall ska uttag av Svensk moms ske enligt tillämplig momssats (25, 12 eller 6 procent).


Undantagsregler för vissa tjänsteslag


Det finns ett stort antal undantag från ovanstående huvudregler, vi väljer här att publicera ett exempel på undantagsregel och upprepar att det är viktigt att ta direktkontakt med Skatteverket vid tjänsteförsäljning till utlandet eftersom skatteområdet är komplicerat med många undantagsregler från huvudregeln.Undantagsregler för digitala tjänster


Digitala tjänster blir allt vanligare som tjänst och vi får ofta frågor om detta hit till fskatt.se. Det kan röra sig om allt från bild och ljudupptagningar till utbildningstjänster, e-böcker eller andra digitalt förmedlade tjänster.

Det som gäller för momsuttaget är beroende av var köparen finns och vem denne är. Om köparen är etablerad i Sverige så ska Svenskt momsuttag givetvis ske som vanligt oavsett om denne är beskattningsbar eller ej beskattningsbar. Om köparen däremot finns i ett annat EU land och är beskattningsbar så ska uttag av svensk moms inte ske och köparen ska ta upp transaktionen till beskattning i hemlandet. Säljaren behöver i detta fall bara redovisa transaktionen i den periodiska sammanställningen till Skatteverket.


Om köparen däremot finns i annat EU land samt är ej beskattningsbar så gäller en tredje regel nämligen att säljaren ska göra momsuttag, dock ej av Svensk moms utan av moms i det land där köparen har sin hemvist. Detta kan ställa till problem för mindre företagare som säljer digitala tjänster i hela EU då de behöver registrera sig och redovisa till skattemyndigheter i flera länder. Dock finns det ett EU gemensamt momsredovisningssystem kallat MOSS (Mini One Stop Shop) som är avsett att förenkla för mindre företagare med detta problem. Kontakt med Skatteverket rekommenderas starkt för dig som säljer digitala tjänster i andra EU länder.

En annan vanlig variant är att försäljning av digitala tjänster sker via en förmedlare exempelvis en digital marknadsplats och i detta fall är huvudregeln att transaktionen ska anses ha ägt rum mellan säljaren och förmedlaren samt mellan förmedlaren och slutkunden såvida det inte explicit av till exempel kontraktshandling eller kvitto framgår att säljaren gör sin affär direkt med slutkund. I det fallet räknas försäljningen som en direkt transaktion och förmedlarens uttag av sin förmedlingsprovision som en annan, separat transaktion. Men i de flesta fall så sker alltså transaktionen mellan säljare och förmedlare och då gäller att uttag av svensk moms ej ska ske om förmedlaren är beskattningsbar samt etablerad i annat EU land.

Slutligen ska påpekas att momsuttag ej ska ske vid försäljning till köpare etablerad utanför EU:s momsområde oavsett vem denne är.

image
David Hagberg  2584 visningar
Senast uppdaterad: 9/27/2018 12:09 AM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile