Jag har läst och förstått dem allmänna villkoren och vår privacy policy

Ok

close

Kunskapsbas

Se alla artiklar

Chat support

Starta chatt

E-postsupport

Skicka meddelande

Öppningstider:
Mån-fre (09:00 - 17:00)

leveransgaranti
Leveransgaranti
Vi garanterar att samtliga dokument levereras inom 24h helgfria vardagar, om vi inte lever upp till det ersätter vi dig med en full återbetalning.

Kundnöjdhet

Antal Registreringar utförda
  • 1
  • 8
  • 2
  • 8
  • 9

Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV TJÄNSTER FRÅN SBF

1.Villkor
Dessa villkor gäller vid köp av tjänster och produkter från Svensk Bolagsförmedling Ekonomi AB (“SBF”) såvida inte villkoren ändras genom skriftligt avtal mellan SBF och Uppdragsgivaren.

2.Definition
Med ”SBF” avses Svensk Bolagsförmedling Ekonomi AB, ett företag registrerat i Sverige med organisationsnummer 559007-7375. SBF erbjuder varken juridisk eller finansiell rådgivning. Med “Uppdragsgivaren” avses i detta dokument den person eller instans som beställer en tjänst eller vara från SBF.

3.Information om produkt / tjänst
SBF gör förbehåll för att det kan förekomma tryckfel på webbsidan, i kataloger eller annat marknadsföringsmaterial. Det är priset som anges på orderbekräftelsen som gäller. Om en orderbekräftelse inte utfärdats, gäller priset som anges på fakturan. SBF gör dessutom förbehåll för att tjänster/produkter kanske inte är tillgängliga och för att bilder kanske inte överensstämmer med tjänstens/produktens verkliga utseende.

4.Beställning och orderns giltighet
Bindande beställning har ägt rum när uppdragsgivaren skickar beställningsformulär till SBF, när Uppdragsgivaren accepterar dessa avtalsvillkor genom att kryssa för i ett elektroniskt formulär eller när Uppdragsgivaren gör en beställning per telefon. Beställningen är bindande och det gäller inte någon ångerrätt då tjänsten är påbörjad. Tjänsten anses påbörjad vid tidspunkten Uppdragsgivaren accepterar dessa avtalsvillkor och skyldigheten att betala för tjänsten gäller således omedelbart beställningen är mottagen av SBF, även om Uppdragsgivaren inte har fyllt i alla nödvändiga formulär. SBF kommer att underrätta Uppdragsgivaren om ytterligare information är nödvändig eller om den information Uppdragsgivaren har lämnat inte accepteras av myndigheterna i de länder där registrering ska ske. SBF förbehåller sig rätten att avvisa alla beställningar utan orsak, och ska då betala tillbaka eventuella betalningar från Uppdragsgivaren. Om tjänsten gäller nyregistrering av företag, ansvarar beställaren solidariskt med det nybildade företaget. Om företaget inte färdigregistrerats ansvarar beställaren för alla förpliktelser enligt detta avtal. Beställaren ansvarar för alla andra krav mot företaget från SBF, inklusive årligt uppföljningspaket.

5.Elektronisk post
Uppdragsgivaren accepterar att information och dokument, däribland alla fakturor, påminnelser och inkassovarsel, som rör ärendet lagras elektroniskt – däribland som epost.

6.Leveranstid
Om parterna inte har avtalat tidpunkten för leverans av tjänsten och/eller produkten, ska SBF leverera tjänsten och/eller produkten inom rimlig tid från det att beställningen gjorts. Från det att beställningen mottagits kommer tjänsten och/eller produkten normalt att levereras inom 5-7 arbetsdagar. Om SBFs leverans av produkten förhindras, försvåras eller väsentligt fördyras på grund av omständigheter som nämns i punkt 23, eller pga. förhållanden från kundens sida, förlängs tidpunkten för leverans i motsvarande grad. Denna bestämmelse kan åberopas oavsett om denna särskilda omständighet inträffar före eller efter utgången av den avtalade leveranstidpunkten. SBF avsäger sig allt ansvar för eventuella fel med uppskattade leveranstider och eventuell ekonomisk förlust kunden kan göra till följd av förseningen eller utebliven leverans. Varken SBF, SBFs anställda eller SBFs samarbetspartners och syster-/dotterföretag kan ge bindande garantier om registrering inom vissa tidsfrister eftersom behandlingstiden i allt väsentligt beror på offentliga myndigheters behandling av registreringsanmälningar, ändringsanmälningar mm. Likaledes kan det från samma grupp av personer inte ges bindande garantier om att vissa firmanamn är tillgängliga för registrering. Om en registrering avvisas, ska SBF meddela Uppdragsgivaren detta. Uppdragsgivaren ska då välja ett nytt firmanamn och meddela detta till SBF utan oskäligt dröjsmål. En beställning kan inte annulleras även om ett önskat firmanamn inte är tillgängligt. Under alla omständigheter kan inte SBF, SBFs anställda eller SBFs samarbetspartners eller syster-/dotterföretag hållas ansvariga om ett valt firmanamn strider mot tredjemans rättigheter.

7.Korrekt information
Uppdragsgivaren förpliktar sig att ge SBF all relevant information i ärendet – och att hålla sådan information uppdaterad. Detta gäller också Uppdragsgivarens egen kontaktinformation. Likaledes ska Uppdragsgivaren varsko SBF om alla aktuella frister. Om SBF till följd av att Uppdragsgivaren inte uppfyller skyldigheterna på denna punkt, påförs ansvar mot tredjeman eller andra former av kostnader, bär Uppdragsgivaren ansvar för dessa.Uppdragsgivaren förpliktar sig att varsko SBF om alla ändringar av styrelsens sammansättning, ändringar när det gäller ägarskap eller verksamhet samt andra ändringar av betydelse för uppdragets utförande. Uppdragsgivaren åtar sig också att säkerställa att SBF alltid har en uppdaterad e-införstådd med att SBF endast är skyldig att skicka meddelanden, varsel, faktura och andra ärenden via epost. Uppdragsgivaren ska fylla i alla formulär efter bästa förmåga och ansvara för att all information som ges är korrekt. Uppdragsgivaren är införstådd med, och har satt sig in i, det personliga ansvar som kan åvila aktionärer och medlemmar i företagets styrelse och råd samt andra roller för företaget, både enligt Svensk och utländsk rättsskipning.

8.Pris / Moms
Alla priser anges exklusive moms. En rad faktorer avgör vilken moms-/VAT-sats som tillämpas, bl.a. var kunden befinner sig någonstans och kan variera beroende på vilken typ av tjänst. Beräkning av moms/VAT specificeras på faktura, och satser framgår av egen översikt. Momssatser kan också variera beroende av tjänst samt underleverantör, det kan förekomma internationella momssatser. SBFs priser framgår på webbsidan eller i prislista. Webbsidan uppdateras regelbundet. Priset som anges ska inte anses som ett bindande erbjudande från SBFs sida. SBF förbehåller sig rätten att när som helst justera priserna.

9.Betalning
Tjänsten ska förskottsbetalas i enlighet med gällande priser som fastsatts av SBF. Om en beställning inte betalas, eller om en betalning med kort, check eller betalning på annat sätt, hålls tillbaka av betalningsförmedlare eller av andra orsaker inte korrekt utbetalas till SBF, är beställningen likafullt bindande för Uppdragsgivaren. Korrekt betalning ska i dessa fall ske omedelbart. Offentliga avgifter vid registrering av företag i Sverige, faktureras Uppdragsgivaren eller det registrerade företaget direkt av myndigheterna, och är inte inkluderat i det angivna priset. SBF och SBFs samarbetspartners eller syster-/dotterföretag kan fakturera extra för eventuella möten med Uppdragsgivaren och för särskilda formulär, dokument eller annat extraordinärt arbete som Uppdragsgivaren önskar få utfört och som inte normalt är inkluderat. Likaledes kan det faktureras extra för större mängder kopior, budförsändelser efter avtal med Uppdragsgivaren och andra extraordinära omkostnader. Eventuell extra fakturering ska meddelas Uppdragsgivaren i förväg. Årlig avgift för uppföljning betalas av Uppdragsgivaren vid förfall efter att faktura skickats. All fakturering för årlig uppföljning sker med 7 dagars förfall. Vid betalning via faktura på vår hemsida samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso. Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig.

10.Reklamation
Reklamationer på SBFs fakturor måste ske före förfall. Senare reklamationer skal anses som för sent framställda och bortfaller.

11.Uppdragsgivarens verksamhet
Uppdragsgivaren bekräftar att företaget inte ska användas för otillåtna ändamål. Uppdragsgivaren är införstådd med att SBF, SBFs anställda och SBFs samarbetspartners eller syster-/dotterföretag, kan ha skyldighet enligt lag att anmäla misstanke om penningtvätt och vissa andra allvarliga lagbrott.

12.Elektroniska formulär
Uppdragsgivaren godkänner att SBF kan skicka in alla formulär elektroniskt, även formulär som Uppdragsgivaren ger SBF i pappersformat, förutsatt att svenska myndigheter godtar att respektive formulär skickas in elektroniskt.

13.Försäljningspant/Förbehåll om äganderätt
SBF behåller äganderätten till tjänsterna/varorna, däribland alla företagspapper, samt aktier i upprättat (upprättade) företag tills köpesumman betalats i sin helhet, med tillägg av eventuella räntor och omkostnader med hänsyn till lagen om försäljningspant . Fram tills dess att äganderätten har överlåtits är kunden skyldig att behandla produkten varsamt och inte ändra, sälja, låna ut eller förfoga över produkten på annat sätt utan SBFs skriftliga tillstånd.

14.Tolkning av avtalet
Om en del av detta avtal förklaras ogiltigt eller ogenomförbart med hänsyn till gällande lagstiftning, ska den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen anses vara ersatt av en giltig, genomförbar bestämmelse som i största möjliga grad motsvarar avsikten med den ursprungliga bestämmelsen och resten av avtalet kommer att fortsätta gälla. Punktrubrikerna i avtalet används uteslutande för parternas bekvämlighet och har ingen rättslig eller kontraktsmässig betydelse.

15.Överlåtelse av uppdragstagarens förpliktelser och rättigheter
Vid förnyelse av avtal i enlighet med p. 16 i aktuella allmänna villkor, övergår samtliga SBFs förpliktelser och rättigheter enligt ursprungligt avtal mellan uppdragsgivaren och SBF till Scandinavian Business Solutions Limited varmed Scandinavian Business Solutions Limited – efter övergången – är att betraktas som avtalspart gentemot uppdragsgivaren.

16.Överlåtelse av fordran
Om uppdragsgivaren efter förnyelse av avtal i enlighet med p. 16 och 17 i aktuella allmänna villkor, inte fullgör sina förpliktelser i enlighet med avtalets villkor, äger SBF rätt att överta samtliga fordringar som Scandinavian Business Solutions Limited har mot aktuell uppdragsgivare. SBF och Scandinavian Business Solutions Limited är inte förpliktade att underrätta uppdragsgivaren om SBFs övertagande av fordran.

17.Uppsägning
Uppsägning av avtalet måste ske skriftligt och senast 60 dagar innan avtalsperioden löper ut. Om uppsägning inte görs inom tidsfristen kommer avtalet att löpa för en ny avtalsperiod och uppdragsgivaren är skyldig att betala för en ny uppföljning.

18.Automatisk dragning av kort
Uppdragsgivaren betalar tjänster med debit eller kreditkort och samtycker till att SBF automatiskt belastar kortet för efterföljande perioder fram tills dess att avtalet sägs upp. Samma kort som användes vid förstagångsbeställningen kommer att belastas såvida inte kunden skriftligt har begärt att ett nytt kort ska belastas.

19.Överlåtelse
SBF kan överlåta detta avtal, helt eller delvis, när som helst, med eller utan förhandsmeddelande till kunden. Kunden har inte rätt att överlåta detta avtal utan skriftligt samtycke från SBF.

20.Ansvar och ersättningsskyldighet
Uppdragsgivaren förpliktar sig att hålla SBF, SBFs anställda och SBFs samarbetspartners och syster/dotterföretag skadeslösa, även gentemot tredjeman, för alla skador och förluster i samband med utförande av tjänster och/eller som uppstår genom att tjänsterna inte kan utföras. Där detta avtal inkluderar adresstjänster i England, åtar sig SBF att sätta upp sådan adress genom en Chartered Secretary eller annat företag eller person som framstår som seriösa och kan visa upp betryggande referenser. Utöver denna förpliktelse har SBF inget ansvar för utförandet av adresstjänsterna. Postadressen gäller endast post från engelska myndigheter och SBF har tillgång till att makulera eller returnera annan post. SBF har inget ansvar för ekonomiska förluster som påförs kunden såsom utebliven vinst, förväntad besparing, inkomstförlust, förlust av anseende, eller förluster till följd av ändringar i svensk lagstiftning till följd av att beslut fattats av förvaltningsorgan eller domstol, löpande vite, skada på annan egendom förorsakad av tjänstens/produktens egenskaper eller andra indirekta skador, även om SBF görs uppmärksam på möjligheten av att sådan skada kan uppstå. Om avtalet omfattar bistånd till företagsrättsliga ändringar, däribland ändringar av aktionärer, styrelse, adress och varje annan ändring av företagets status eller ägarskap, förpliktar sig Uppdragsgivaren att hålla SBF och SBFs anställda och samarbetspartners, skadeslösa. Kundens eventuella krav på avdrag på köpesumman och SBFs ansvar för skada enligt detta avtal begränsas till sammanlagt 50 % av avtalad köpesumma för den enskilda tjänsten/produkten, såvida inte SBF gjort sig skyldig till grov oaktsamhet då ansvar begränsas till SEK 20 000.

21.Näringsköp
Uppdragsgivaren är införstådd med att alla tjänster som levereras av SBF är att betrakta som näringsköp och att särskilda bestämmelser för konsumentköp således inte kommer till användning.

22.Tystnadsplikt
SBF har tystnadsplikt om alla förhållanden hos Uppdragsgivaren av konfidentiell eller känslig natur. Tystnadsplikten gäller anställda och andra som uppträder på SBFs vägnar i samband med avtalets genomförande. Tystnadsplikten gäller under uppdragets genomförande och efter att uppdraget fullföljts. Tystnadsplikten gäller inte där SBF är ålagd att ge information enligt lag eller vid giltig åtgärd från offentlig myndighet.

23. Undantagsbestämmelser
SBF ansvarar inte för följder som beror på offentliga bestämmelser, strejk, lockout, krig eller andra omständigheter utanför SBFs kontroll.

24. Tryckfel
SBF reserverar sig för eventuella tryckfel på webbsidor, broschyrer och i annat material.

25.Driftställe
Uppdragsgivaren är införstådd med att SBF är ett företag registrerat i Sverige, med ledningen i och utanför Sverige och verksamhet från fast svenskt driftställe och Malta.

26.Tvister
Tvister ska i första hand lösas genom förhandlingar. Tvister som kan uppstå här under de ordinarie domstolarna, med Sverige som jurisdiktion. Alla tvister som kan uppstå ska bedömas i enlighet med Svensk lagstiftning.

businessman