Registrera dig för F-Skatt

Beställ på mindre än 5 minuter.
Vi levererar ansökan till dig samma dag!
Endast 1995 + moms.

  • Rekordsnabb registrering
  • Låg preliminärskatt första året
  • Ärendehandläggning hos Skatteverket
  • Uppstartssamtal med rådgivare

Fyll i dina uppgifter

Har du ett bolag registrerat idag?

Artister och författare vilken moms gäller för dem? Hur viktigt är F-skattsedeln för dem?


Ibland får vi frågor hit till f-skatt.se från kulturarbetare till exempel författare, skribenter, artister eller musiker som är osäkra på hur de ska behandla sin verksamhet ur ett momsperspektiv. Det förstår vi eftersom moms på detta område är betydligt mer komplicerat än inom vanlig affärsverksamhet. I grunden är det något bra eftersom det beror på att staten vill stödja kulturen men differentierade momssatser men för den enskilde kulturarbetaren kan slutresultatet bli stress och osäkerhet kring vad som gäller. I denna artikelserie försöker vi reda ut de vanligaste frågorna inom området kultur och moms i förhållande till några vanliga yrken inom kulturområdet.

 

 

Författare


Först ut i vår artikelserie om kulturarbetare och moms är författare.

Författare är en kategori kulturarbetare som omfattas av olika momssatser beroende på vilken aktivitet som utförs, nedan reder vi ut de olika begreppen per kategori.

 

Böcker

För böcker gäller som huvudregel den så kallade trycksaksmomsen på sex procent. Förutom böcker gäller den också tidningar, tidskrifter, musiknoter samt kartor. Undantaget är om trycksaken i huvudsak är fylld med reklam, då gäller normal momssats om tjugofem procent.

Som bok räknas också inlästa ljudböcker på till exempel CD-skiva eller kassettband med förutsättning att det finns en tryckt förlaga samt att mediet inte innehåller annat som till exempel musik.

Många författare ger i dessa dagar ut sina alster i elektronisk form det vill säga som e-bok. Detta betraktar Skatteverket tyvärr inte som en bok utan som en tjänst varvid e-böcker ska beläggas med den vanliga momssatsen på tjugofem procent.

 

Vid försäljning av böcker till utlandet så ska moms tas ut beroende på vem som är köpare och var denne finns. Om köparen finns i ett annat EU land och ej själv är momsregistrerad så ska momsuttag ske som vanligt men om köparen är momsregistrerad och uppger ett giltigt momsregistreringsnummer så kan momsen kvittas direkt i enlighet med reglerna om omvänd momsskyldighet. En förutsättning för detta är att boken eller böckerna de facto fraktas till ett annat EU land, det räcker alltså inte med köpet och överlåtelsen utan faktisk gränsöverskridande frakt av varan måste ske.

Om köparen finns i ett land utanför EU så ska momsuttag ej ske, observera dock att olika tullregler i andra länder kan medföra annan beskattning eller kostnader. Återigen är förutsättningen här att boken eller böckerna faktiskt fraktas till ett land utanför EU.

 

Ovanstående gäller även för leverans i elektronisk form med den viktiga skillnaden att det räknas som tjänsteförsäljning vilket innebär att momsuttaget ska ske i köparens land. Detta ställer ofta till problem för mindre företagare eftersom det är omständigt att registrera sig för moms i andra länder för enstaka försäljningar. På grund av detta finns ett system som kallas MOSS (Mini one stop shop) som har tagits fram för att underlätta processen. Kontakt med Skatteverket rekommenderas om du berörs av dessa regler.

 

 

Försäljning av rättigheter

 

Ibland förekommer det att en författare säljer rättigheter anknutna till sina litterära verk. Det kan i vissa fall röra sig om sådant som rättigheter för en part att använda verket i andra media till exempel TV, film, radio eller spel. Det kan också röra sig om rättigheter för ett förlag att publicera eller återpublicera verket, rättigheter att översätta och publicera på andra språk, rättigheter att ge ut som e-bok eller ljudbok etc.

 

Huvudregeln vid försäljning av rättigheter är att det ska momsbeläggas med den reducerade momssatsen sex procent. För att kunna begagna denna reducerade momssats krävs att det är ett verk som skyddas av upphovsrättslagen dvs det ska röra sig om ett litterärt eller konstnärligt verk med så kallad verkshöjd. Även översättningar, omarbetningar samt samlingsverk omfattas.

 

Undantaget är sådant som reklamalster, fotografier och filmupptagningar, dessa ska beläggas med den normala momssatsen om tjugofem procent.

 

I vissa fall kan man behöva vara uppmärksam och det är när en vara och en rättighet säljs tillsammans t.ex. när ett manuskript säljs med tillhörande rätt till dess innehåll. Det som avgör vad momsen blir i det fallet beror på vad som är det huvudsakliga syftet: att sälja varan eller rättigheten. Till exempel så anses en dvd skiva med en film på handla mer om att sälja en vara trots att det i begränsad omfattning även utgör överlåtelse av en rättighet. Att däremot leverera en författad text på ett lagringmedium till exempel en CD skiva samtidigt som man också överlåter rättigheter till denna anses handla mer om en rättighetsöverlåtelse trots att en fysisk produkt ingår i leveransen.  I fallet författare är dock saken ofta ganska enkel eftersom det alltid är mycket tydligt i de fall det rör sig om en rättighetsöverlåtelse.

 


Framträdanden

 

Det förekommer ibland att en författare framträder för allmänheten till exempel boksigneringar, uppläsning,föreläsning, talarkvällar etc. Vad som gäller för moms i de fallen beror på naturen av framträdandet. Framträdanden som räknas som artistframträdanden är nämligen momsbefriade. I fallet författare så kan högläsning av det egna verket eller annans verk räknas som artistframträdande medan en mer allmän föreläsning till exempel om personens författarskap räknas som en momspliktig aktivitet som ska beskattas med tjugofem procent.

 

ett annat förekommande scenario är framförande av verket i radio eller TV, dessa fall räknas ej som artistframträdande utan som en rättighetsöverlåtelse och ska beskattas därefter, se ovan.

 

Ett sista villkor för momsbefrielse av artistframträdande är att det är artisten eller dennes bolag, så kallat artistbolag, som måste vara säljare. Om köparen inte är en konsument utan säljer vidare företrädandet så ska denne momsbeläggas med vanlig momssats om tjugofem procent. En sådan vidaresäljare brukar ofta kallas för produktionsbolag.

Vidare är det bara själva artisten eller artisterna som åtnjuter momsfrihet medan övriga deltagare i uppsättningen till exempel scenografer eller regissörer lyder under normala skatteregler.

 

Undantag för mycket små verksamheter

 

Många författare börjar smått och har initialt små eller inga intäkter. Det kan därför vara bra att veta att små verksamheter som omsätter mindre än 30.000 kronor per år är undantagna från att redovisa moms. Detta gäller för den som dels inte har överstigit 30.000 kronor i omsättning under beskattningsåret och inte heller har överstigit 30.000 kronor i omsättning under de två föregående beskattningsåren.

 


För dig som är sångare eller musiker gäller särskilda momsregler. Detta är i grunden något bra och statens sätt att stödja kulturområdet men kan samtidigt orsaka en hel del huvudbry för den som försörjer sig som musiker. I denna artikel reder vi ut några av de vanligaste begreppen kring frågor om moms och kulturutövning för musiker.Artistframträdande


Det är vanligt förekommande att artister framträder inför publik och huvudregeln är att ersättningen för detta är momsfri för artisten själv eller dennes bolag (det så kallade artistbolaget). För att momsfrihet ska råda behöver dock ett antal kriterier vara uppfyllda:


  1. Det måste vara ett framträdande inför levande publik till exempel på en scen, en koncerthall eller liknande. Inspelning eller livesändning i radio och TV räknas ej i sig som ett framträdande inför levande publik utan det måste vara live inför närvarande personer. Det finns dock inget hinder för att ett liveframträdande spelas in och att inspelningen säljs eller upplåts vidare, ersättning för själva inspelningen är dock inte momsbefriad, se separat avsnitt nedan. Inte heller räknas förarbete, efterarbete eller sidoarbete som utförs av andra funktionärer än artisten exempelvis regissör, scenarbetare och scenografer som framträdande.


  1. Framträdandet måste utföras av en utövande konstnär och det måste röra sig om framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk exempelvis ett musik eller dansnummer som framförs av sångare, musiker, dirigent eller dansare för att räknas som framträdande. Det räcker alltså inte man att någon gör något inför publik på en scen till exempel. En debatt eller ett föredrag utan det måste röra sig om aktiv konstutövning. Detta gäller även om konstutövaren själv ägnar sig åt en aktivitet som inte är direkt konstutövning till exempel en musiker eller författare som håller föredrag om sitt yrke etc. För att något ska räknas som ett konstnärligt eller litterärt verk så måste det ha en så kallad verkshöjd. Detta begrepp är närmare definierat i upphovsrättslagen och används som definition i Skatteverkets prövningar.


  1. Det är gaget, det vill säga ersättningen till konstnären, som är momsfritt. Moms för det publiken betalar dvs inträdesbiljetter etc är något som ska redovisas av arrangören och här är momsen sex procent. Det kan vara så att artisten själv är både arrangör och framförare och i det fallet ska inträdesbiljetter beläggas med sex procent moms medan uttag av gage ska vara momsfritt.


  1. Det är endast artisten själv eller dennes artistbolag som ska vara säljare. Eventuell vidareförsäljning i vidare led av t.ex. produktionsbolag eller annan part momsbeläggs som vanligt det vill säga tjugofem procents moms.
Försäljning av rättigheter


Det är vanligt förekommande att musiker säljer rättigheterna till sina alster, det kan röra sig om utgivning av ljudspår via en musikproducent, streaming av musik via onlineplattformar eller ljudsättning i andra media till exempel TV, film, radio och spel. Det kan också röra sig om rättigheter till exempelvis texter, melodier, bildmaterial etc. Observera att rättigheten måste avse ett konstnärligt eller litterärt verk, andra rättigheter till exempel föredrag och liknande omfattas ej.

Huvudregeln vid försäljning av rättigheter är att det ska momsbeläggas med den reducerade momssatsen om sex procent. För att kunna tillämpa denna lägre momsnivå krävs att det är ett konstnärligt verk som skyddas av upphovsrättslagen det vill säga det ska röra sig om ett litterärt eller konstnärligt verk med så kallad verkshöjd definierad i upphovsrättslagen. Ett musikstycke eller en ljudupptagning av musik träffas normalt av denna beskrivning.

Undantaget är exempelvis fotografier och filmupptagningar, dessa ska beläggas med den normala momssatsen om tjugofem procent.


I vissa fall kan man behöva vara uppmärksam och det är när en vara och en rättighet säljs tillsammans t.ex. när en cd-skiva säljs med tillhörande begränsad rätt att bruka dess innehåll. Det som avgör vad momsen blir i det fallet beror på vad som är det huvudsakliga syftet: att sälja varan eller rättigheten. Till exempel så anses en cd skiva med musik på handla mer om att sälja en vara trots att det i begränsad omfattning även utgör överlåtelse av en rättighet och ska därför beläggas med vanlig varumoms om tjugofem procent.

I fallet försäljning av rättigheter så kan det vara bra att veta att den lägre momsen verkar även i nästa led det vill säga återförsäljning av rättigheter är också belagda med momssatsen sex procent.


Ljud och bildinspelningar


Som vi har beskrivit ovan så är gager för framföranden inför levande publik momsbefriade. Detta gäller dock inte eventuella inspelningar eller utsändningar av framträdandet och inte heller upptagningar av framföranden gjorda i andra sammanhang till exempel inspelning i en studio. Försäljning av liknande inspelningar räknas som rättighetsöverlåtelse och skall momsbeläggas med sex procents moms. Detta gäller även andra intäkter eller betalningar till exempel ersättning från TV och radiobolag. En del musiker får ersättning från STIM (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå) eller SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) och för dessa ersättningar gäller att du som artist eller upphovsman ska ta ut moms på sex procent.


Försäljning av rättighet till utlandet


Om du säljer en rättighet till en köpare i Sverige eller till en privatperson eller icke beskattningsbar köpare i annat EU-land ska du ta ut moms om sex procent som vanligt. Om köparen däremot är en beskattningsbar person i ett annat EU-land eller om köparen finns i ett land utanför EU så ska du inte ta ut moms som vanligt utan antingen kvitta momsen via så kallad “reverse charge” i fallet köpare inom EU eller utelämna den i fallet köpare från tredje land. För att kunna kvitta momsen så krävs det att köparen åberopar ett giltigt momsregistreringsnummer. Kontroll av detta kan ske online via VIES (VAT information exchange system).


Undantag för mycket små verksamheter


En del musiker och andra artister har konsten endast som hobby och omsätter relativt små summor. I fallet med små verksamheter som omsätter mindre än 30.000 kronor per år så är dessa undantagna från att redovisa moms. Detta gäller för den näringsidkare som dels inte har överstigit 30.000 kronor i omsättning under beskattningsåret och inte heller har överstigit 30.000 kronor i omsättning under de två föregående beskattningsåren.

image
Samir Mdalla  8531 visningar
Senast uppdaterad: 5/10/2019 4:03 PM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile