Registrera dig för F-Skatt

Beställ på mindre än 5 minuter.
Vi levererar ansökan till dig samma dag!
Endast 1995 + moms.

  • Rekordsnabb registrering
  • Låg preliminärskatt första året
  • Ärendehandläggning hos Skatteverket
  • Uppstartssamtal med rådgivare

Fyll i dina uppgifter

Har du ett bolag registrerat idag?

Täckningsbidrag – Hur fungerar det?

Täckningsbidrag är ett nyckeltal som visar hur lönsamma företagets produkter är. Ju högre täckningsbidrag en viss produkt har, desto större blir i regel vinsten. Normalt sett används bidraget i samband med beslut gällande produktion, men också vid ekonomisk uppföljning.

I denna artikel får du lära dig mer om täckningsbidrag och hur det kan hjälpa dig att utveckla din verksamhet i rätt riktning. Vi tittar även närmare på hur totalt täckningsbidrag och täckningsgrad fungerar.

Täckningsbidrag

Så fungerar täckningsbidrag (TB)

Täckningsbidrag – även förkortat TB - är ett nyckeltal som hjälper dig att planera och utveckla företagets produktutbud. Talet visar hur lönsamma olika produkter är och hur de bidrar till att täcka de gemensamma kostnaderna för alla företagets produkter. Normalt sett är produkter med ett högt täckningsbidrag mer lönsamma.

Täckningsbidraget spelar en central roll i företagets bidragskalkylering. En bidragskalkyl tillämpas nämligen för att underlätta beräkningar av den effekt olika handlingsalternativ kommer att ha på företagets lönsamhet.

Genom att utgå från täckningsbidraget blir det alltså enklare för företag att fatta beslut gällande sin produktion. Detta eftersom de kan fokusera på produkter som i längden leder till större vinst.

I bidragskalkylen utgör täckningsbidraget skillnaden mellan produktens särintäkt och särkostnad. Särintäkter syftar på produktens pris och de intäkter som inte hade funnits om produkten inte producerats. Med särkostnader menas de kostnader som produkten medför i form av exempelvis material, men också lönekostnader.

Vid kortsiktiga produktionsbeslut kan det i vissa fall vara acceptabelt om en viss produkt har ett lägre täckningsbidrag, men i längden bör alla företag anpassa sin produktion efter det totala täckningsbidraget.

Räkna ut täckningsbidrag (exempel)

Beräkning av täckningsbidrag sker normalt sett enligt följande formel:

  • Försäljningsintäkt (pris) – Rörlig kostnad = Täckningsbidrag

Exempel: Låt säga att ditt företag säljer ryggsäckar. En av dina ryggsäckar kostar 500 kronor/styck och den rörliga kostnaden för ryggsäcken är 180 kronor/styck. Täckningsbidraget blir därmed 320 kronor per ryggsäck (500 – 180 = 320).

Totalt täckningsbidrag (TTB)

Medan täckningsbidrag syftar på en specifik produkt avser det totala täckningsbidraget (TTB) istället en grupp av produkter. Det kan till exempel röra sig om hela företagets produktutbud.

Syftet med det totala täckningsbidraget är att det ska täcka företagets samkostnader, det vill säga de kostnader som inte är direkt knutna till produkterna. Exempel på sådana kostnader kan vara hyra, inredning och administration.

Bortsett från att täcka samkostnaderna ska bidraget även ge en så pass stor vinst att företaget kan fortsätta driva och utveckla sin verksamhet.

Räkneexempel för totalt täckningsbidrag

Så här ser uträkningen för det totala täckningsbidraget ut:

  • Samtliga särintäkter – Samtliga särkostnader = Totalt täckningsbidrag

Exempel: Låt oss återgå till exemplet i föregående stycke. Under det föregående året sålde du 1500 ryggsäckar som kostade 500 kronor/styck och som har en rörlig kostnad på 180 kronor/styck. Det totala täckningsbidraget för denna ryggsäcksmodell blir 480 000 kronor. (750 000 (500 x 1500) – 270 000 (180 x 1500) = 480 000)

Täckningsgrad (TG)

Det är vanligt att även beräkna den så kallade täckningsgraden (TG) i samband med beräkningen av täckningsbidrag. Täckningsgraden visar nämligen den procentuella del av produktens särintäkt som avser täckningsbidraget.

Genom att använda täckningsgraden kan företaget analysera hur olika produkter bidrar till att täcka kostnaderna. Eftersom täckningsgraden anges i procent blir det dessutom enklare att jämföra de olika produkternas täckningsbidrag.

Uträkning av täckningsgrad

Formeln för uträkning av täckningsgrad ser ut som följande:

  • Täckningsbidrag / Försäljningspris x 100 = Täckningsgrad

Exempel: Återigen använder vi oss av samma exempel som tidigare. Ryggsäcken som kostar 500 kronor/styck och har en rörlig kostnad på 180 kronor/styck har som tidigare nämnt ett täckningsbidrag på 320 kronor per ryggsäck. Täckningsgraden för ryggsäcken blir därmed 64 procent (320/500 x 100 = 64)

Summering

Täckningsbidrag är ett viktigt nyckeltal som gör det enklare för dig att planera, analysera och utvärdera företagets produktutbud. Genom att räkna ut täckningsbidrag, totalt täckningsbidrag och täckningsgrad kan du ta reda på vilka produkter som är mest lönsamma och som bidrar till verksamhetens vinst.

Frågor och svar

Vad är täckningsbidrag?

Täckningsbidraget visar hur lönsamma företagets produkter är och hur de bidrar till de gemensamma kostnaderna för samtliga produkter i utbudet. Generellt sett innebär en hög täckningsgrad en mer lönsam produkt.

Är täckningsbidrag och täckningsgrad samma sak?

Nej, täckningsbidraget visar hur lönsam en specifik produkt medan täckningsgraden visar särintäktens procentuella del som i sin tur avser täckningsbidraget. Se gärna exempel ovan under ”uträkning av täckningsgrad”.

Hur räknar man ut täckningsbidrag?

Uträkning av täckningsbidraget sker enligt formeln: Försäljningsintäkt – Rörlig kostnad = Täckningsbidrag.

Försäljningsintäkten avser priset för varan medan den rörliga kostnaden syftar till de kostnader som är förknippade med produktionen.

När används täckningsbidrag?

Täckningsbidraget används framför allt i samband med planering av företagets produktion eftersom det visar vilka produkter som är mer lönsamma än andra. Talet är även en viktig del när det kommer till ekonomisk uppföljning.

Går det att tillämpa täckningsbidrag på anställda?

Ja, det är möjligt. Många företag som arbetar med försäljning använder sig av täckningsbidraget för att räkna ut hur deras säljare sköter sig i förhållande till andra företag inom samma bransch.

I detta fall ser formeln ut som följande: Täckningsbidrag per anställd = Täckningsbidrag / Medelantal anställda.

image
 6174 visningar
Senast uppdaterad: 1/4/2021 1:17 PM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile