Registrera dig för F-Skatt

Beställ på mindre än 5 minuter.
Vi levererar ansökan till dig samma dag!
Endast 1995 + moms.

  • Rekordsnabb registrering
  • Låg preliminärskatt första året
  • Ärendehandläggning hos Skatteverket
  • Uppstartssamtal med rådgivare

Fyll i dina uppgifter

Har du ett bolag registrerat idag?

Momsregler vid varuhandel med utlandet - en guide

En av de vanligaste frågorna vi får här på f-skatt handlar om vad som gäller vid varuhandel med utlandet, både vad gäller försäljning och inköp. I denna artikel går vi närmare in på vad som gäller för momsuttag vid försäljning och inköp av varor från annat EU land. Observera att det i detta sammanhang finns skillnader mellan varor och tjänster och att vi kommer gå igenom reglerna för tjänsteförsäljning i nästa avsnitt av vår artikelserie.


Den första avgränsningen man måste göra är mellan handel inom EU:s momsområde och handel med så kallade tredje land det vill säga länder utanför EU:s momsområde.


Huvudregeln är att momsuttag ska ske vid handel inom EU, hur detta uttag ska ske beror dock på vem som handlar och vad som handlas. Vid handel med tredje land så ska vanligt momsuttag normalt ej ske, dock kan sådant som importmoms och tullavgifter tillkomma i det fallet. Vid handel med tredje land så rekommenderar vi start kontakt med tullverket eller motsvarande myndighet i motpartslandet för att ta reda på vad som gäller.


Försäljning till köpare med momsregistreringsnummer


Vid försäljning till en annan näringsidkare i utlandet registrerad för moms så kan du tillämpa så kallad omvänd momsskyldighet (reverse charge), även kallad direktkvittning. I praktiken innebär det att inget momsuttag sker. För att kunna använda denna metod så krävs att både köpare och säljare är momsregistrerade samt att varan transporteras från Sverige till köparen i ett annat EU land.  Det åligger dig som säljare att kontrollera att köparen har ett giltigt momsregistreringsnummer samt ange detta i fakturan. Kontroll av momsregistreringsnummer kan ske online i ett EU övergripande system som kallas VIES (VAT information exchange system). Det är också viktigt att det faktiskt är köparens momsregistreringsnummer som åberopas och att leverans sker till denne, rimligtvis genom ytterligare kontroll av registreringsnummer etc.  Om varan hämtas av tredje part till exempel ett fraktbolag så är det viktigt att bevara en kopia av frakthandlingen som visar att ombudet transporterar varan för köparens räkning.


Vidare bör du kunna bevis att transport har skett till ett annat EU land, det behöver inte vara det land där köparen är momsregistrerad men det behöver vara ett EU land utanför Sverige. Om transport sker med transportbolag så brukar det räcka med fraktsedel och kvittens men om du själv ombesörjer transporten så bör du säkerställa att du har kvittens eller annat verifikat på att leverans har skett.


Redovisning av kvittade transaktioner ska ske i en så kallad periodisk sammanställning även om momsuttag ej har skett. Redovisningen ska ske inom den redovisningsperiod som fakturan har utfärdats.Försäljning till köpare utan momsregistreringsnummerVid varuförsäljning till köpare som saknar eller ej kan uppge giltigt momsregistreringsnummer ska som huvudregel uttag göras för svensk moms även om transport till annat EU land har skett. Det är dock mycket viktigt att veta att detta gäller upp till vissa omsättningströsklar som varierar per land. Överskrids omsättningströskeln är du skyldig att registrera dig för och redovisa moms även i mottagarlandet. En aktuell förteckning över de olika trösklarna finns på Skatteverkets hemsida samt hos respektive lands motsvarande myndighet.


Undantag från momsplikten kan vara aktuell om du som säljare har handlat i god tro och kunnat visa att köparen är en beskattningsbar person i annat EU land och kunnat lämna en godtagbar förklaring till att momsregistreringsnummer ej har kunnat uppvisas vid tillfället till exempel beroende på att det har legat för behandling hos respektive lands skattemyndighet eller motsvarande myndighet.


Specialregel - trepartshandel


Ibland uppkommer lägen där köparen säljer en vara till en part som i sin tur säljer varan vidare till en tredje part och där respektive part är momsregistrerade i olika EU-länder.  I detta fall ska säljaren och mellanhanden var för sig redovisa sin respektive försäljning utan moms givet att säljare respektive mellanhand kan uppvisa giltigt momsregistreringsnummer varpå den slutliga köparen ska redovisa inköpet som köp från annat EU-land. Fortfarande gäller att respektive säljarled ska kunna uppvisa bevis på att transport har skett från ursprungslandet till annat EU land genom uppvisande av frakthandling eller motsvarande dokumentation.


Försäljning ombord på tåg, fartyg eller flygplan.


Vid försäljning ombord på tåg som går mellan EU länder så anses varan omsatt i det land där passagerare först kan stiga på så om till exempel försäljning sker ombord på ett tåg mellan Sverige och Danmark så anses försäljningen på utresan ha skett i Sverige medan försäljningen på återresan ha skett i Danmark. När det gäller försäljning ombord på flygfarkost eller fartyg i trafik mellan Sverige och annat EU land anses omsättningen dock alltid ha skett utomlands.  Observera att särskild regel gäller för fartyg som trafikerar Åland eftersom ögruppen ligger utanför EU:s momsområde varpå försäljningen ombord anses som export.Inköp av varor från annat EU land


Vid inköp av varor från annat EU land kan du givet att du uppger giltigt momsregistreringsnummer göra inköpet utan påslag för moms via så kallat omvänd momsskyldighet (reverse charge) även känt som unionsinternt förvärv. Istället ska du själv redovisa, och göra avdrag för, momsen i din egen momsdeklaration.  Observera att du måste redovisa moms även om säljaren felaktigt har gjort uttag för detta i sin faktura och riskerar då att få betala moms två gånger inklusive moms på momsen så det är viktigt att du ber säljaren korrigera felaktigt momsade fakturor för att undvika merkostnad. Om du har gjort inköpet från en icke beskattningsbar person till exempel en privatperson ska du ej redovisa moms för inköpet men väl för försäljning om du säljer varan vidare.


Vid inköp och sedermera försäljning av begagnade varor så kan du använda en alternativ metod som kallas vinstmarginalbeskattning (VMB). Denna metod går ut på att du redovisar moms på skillnaden mellan försäljnings och inköpspriset för en begagnad vara. Metoden kan tillämpas även om du har köpt in varor från en icke beskattningsbar person till exempel en privatperson. Metoden ska också användas när du har gjort inköp från en beskattningsbar person som i sin tur har använt sig av VMB vid försäljningen till dig, detta ska då framgå av inköpsfakturan.

image
David Hagberg  1891 visningar
Senast uppdaterad: 8/29/2018 11:58 AM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile