Registrera dig för F-Skatt

Beställ på mindre än 5 minuter.
Vi levererar ansökan till dig samma dag!
Endast 1995 + moms.

  • Rekordsnabb registrering
  • Låg preliminärskatt första året
  • Ärendehandläggning hos Skatteverket
  • Uppstartssamtal med rådgivare

Fyll i dina uppgifter

Har du ett bolag registrerat idag?

Momsregler för ideella föreningar

Ideella föreningar som är allmännyttiga behöver i regel inte registrera sig för eller betala moms. Undantaget är om föreningen bedriver ekonomisk verksamhet, då kan den vara tvungen att redovisa moms för den delen av verksamheten som avser ekonomisk verksamhet.

En verksamhet som bedrivs av en ideell förening räknas inte som ekonomisk om föreningen inte är skyldig att betala inkomstskatt för den. Nedan ska vi titta närmare på vad som gäller för moms i ideella föreningar.momsregler

Definition av ekonomisk verksamhet

Som tidigare nämnt kan ideella föreningar som även bedriver ekonomisk verksamhet behöva redovisa moms för den specifika delen av verksamheten.

Enligt Skatteverket är ”ekonomisk verksamhet” när föreningen producerar eller handlar med varor och tjänster. Detta gäller även jordbruk, gruvdrift eller motsvarande aktiviteter samt utnyttjade av materiella eller immateriella tillgångar för att få ekonomiska intäkter till verksamheten.

Undantag från definitionen av ekonomisk verksamhet

Försäljning som har direkt anknytning till föreningens allmännyttiga syfte eller kan anses vara en service till medlemmarna klassas normalt inte som beskattningsbar ekonomisk verksamhet. Några exempel på sådan försäljning är inträdesbiljetter till en idrottsmatch eller musikföreställning samt försäljning av sport-eller musikutrustning till medlemmar.

Ytterligare ett undantag från definitionen av ekonomisk verksamhet är försäljning som inte är relaterad till det allmännyttiga ändamålet, men som anses vara en finansieringsform för ideella föreningar.

Det inkluderar ekonomiska aktiviteter som traditionellt och under lång tid har använts för att finansiera ideella föreningar. Exempel på sådan försäljning är bland annat lotteriförsäljning, bingo, försäljningskampanjer av tillfällig natur (till exempel majblommor), loppmarknader och liknande aktiviteter.

Undantag för försäljning under 30 000 kronor

Du som har försäljning på högst 30 000 kronor under ett beskattningsår kan välja att vara undantagen från momsskyldighet, även om du normalt sett är att betrakta som skattskyldig.

För att åberopa momsbefrielse krävs dock att beskattningsunderlaget för aktuellt beskattningsår understiger 30 000 kronor samt att beskattningsunderlaget för de föregående två beskattningsåren också understiger 30 000 kronor.

Med beskattningsunderlag menas nettobeloppet som momsen läggs på. Om momssatsen på din försäljning är 25 procent kan du alltså sälja för 37 500 kronor utan att ta ut moms. Med momssats på 12 procent blir försäljningssumman 33 600 kronor och är satsen 6 procent ska försäljningen inte vara högre än 31 800 kronor.

Befrielsen är dock frivillig och du kan fortfarande välja att registrera dig för och betala moms enligt vanliga regler.

Definition av allmännyttig

En allmännyttig förening är en ideell förening vars verksamhet är delvis skatte- och momsbefriad.

Utöver det ska föreningen enligt Skatteverkets praxis uppfylla följande krav:

  • Ändamålskrav. Det första kravet är det så kallade ändamålskravet som innebär att föreningens syfte ska vara allmännyttigt. Med allmännyttigt menas att 75 procent av verksamheten ska vara till nytta för allmänheten och samhället. Några exempel är försvarsändamål, vård och skydd av barn samt forskning och idrott.
  • Verksamhetskrav. Det andra kravet är det så kallade verksamhetskravet som i korthet går ut på att merparten av verksamheten och dess ekonomiska medel ska ägnas åt det allmännyttiga ändamålet. Som en tumregel bör 90 till 95 procent av föreningens aktiviteter vara ägnade åt ändamålet, det vill säga den ideella verksamheten.
  • Öppenhetskrav. Det tredje kravet är det så kallade öppenhetskravet som kräver att föreningen ska vara öppen för alla som vill bli medlemmar. Dock får föreningen ställa krav för medlemskap så länge dessa är kopplade till verksamhetens natur och icke diskriminerande. Föreningen måste också ha en ordning som gör att uteslutning bara kan ske på skälig och stadgeenlig grund.
  • Fullföljdskravet. Det fjärde och sista kravet är det så kallade fullföljdskravet som betyder att föreningen i tid ska omsätta en skälig andel av sina intäkter till förmån för det allmännyttiga ändamålet. Huvudsyftet med regeln är att en förening inte ska kunna användas för att lagra kapital och undanhålla detta från beskattning.

Föreningar som ej uppfyller ovanstående krav är skattskyldiga för moms på samma villkor som vilken näringsidkare som helst.

Uthyrning av lokaler

En förening som äger en fastighet eller bostadsrätt kan välja att bli frivilligt skattskyldig för moms om den hyr ut lokaler till en hyresgäst med momspliktig verksamhet. Föreningen kan bli frivilligt skattskyldig även om den inte ska betala inkomstskatt i övrigt.

Om föreningen frivilligt har valt att bli skattskyldig ska den debitera moms på fakturor. Den frivilliga skattskyldigheten för uthyrningen innebär även att föreningen kan dra av momsen på bygg- och driftskostnader för de avsedda lokalerna. Hyresgästen får i sin tur, helt eller delvis, dra av den moms som föreningen lägger på hyran.

Försäljning av medlemsblad

Det är inte momspliktigt för en förening att sälja medlemsblad eller liknande till sina medlemmar. Villkoret är att bladet utkommer ut med minst fyra nummer per år.

Föreningen behöver inte betala moms till den som framställer medlemsbladet, exempelvis ett tryckeri eller en copywriter. Den behöver inte heller redovisa moms på försäljningen till sina medlemmar.

Framställaren av medlemsbladet kan också tillhandahålla andra tjänster momsfritt i samband med framställningen, exempelvis distribution av upplagan eller liknande kringtjänster. Även annonsering i periodiska medlemsblad är momsfria.

Om föreningen säljer medlemsbladet till utomstående kan den dock vara skyldig att betala moms för försäljningen. Detta förutsätter dock att verksamheten i övrigt anses som ekonomisk, se ovan.

Försäljning av program och kataloger

Det är inte momspliktigt för en ideell förening att sälja program och kataloger om verksamheten i sig inte är momspliktig. Idrottsföreningar ska till exempel inte redovisa moms när de säljer matchprogram för en idrottstävling eller tryckt annonsering i sådana program.

Den som framställer program eller kataloger ska däremot ta ut moms på sin försäljning till föreningen. Momsen blir därmed en kostnad för föreningen.

Försäljning av periodiska organisationstidskrifter

Försäljning av periodiska organisationstidskrifter som utkommer med minst fyra nummer per år är inte momspliktig. En organisationstidskrift är en publikation som till största delen har följande ändamål: Nykterhets-, Partipolitiskt-, Miljövårdande-, Religiöst-, Idrottsligt- eller Försvarsfrämjande.

Undantaget från momsplikt gäller både leveransen från tryckeriet och föreningens försäljning. Tidskrifterna kan säljas skattefritt även till allmänheten och inte bara medlemmar. Föreningen får sälja annonser momsfritt i periodiska organisationstidskrifter. Även tryckeriets kringtjänster får tillhandahållas momsfritt, exempelvis distribution eller andra kringtjänster.

Blandad verksamhet - delvis momsplikt

En förening som bedriver både momspliktig och momsfri verksamhet samtidigt får endast göra avdrag för sina inköp till den momspliktiga delen. Ingående moms till båda verksamheterna ska därför fördelas. Proportionen på omsättningen är ett sätt att avgöra fördelningen om man inte på annat sätt kan styrka vilket inköp som är avsett för vilken del av verksamheten.

image
 29313 visningar
Senast uppdaterad: 12/18/2020 10:29 AM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile